Smluvní podmínky

1. prodejkaru.cz je inzertní portál provozovaný


 František Grundza

Společnost prodejkaru.cz

Býkev 137, 276 01

IČ: 07466773

DIC: CZ8009110923
 
Tyto smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných Provozovatelem (dále jen „Podmínky“) se uplatní na všechny služby Provozovatele, které Provozovatel provozuje či provozovat začne (dále jen „Služby“).
 
2.    Popis Služeb
 
Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů Služeb Provozovatele při registraci, přihlášení a odhlášení, v rámci internetového rozhraní.3.    Práva a povinnosti smluvních stran
 
3.1.    Pro plné využití Služeb si Uživatel vytvoří uživatelský účet a ten využívá za těchto stanovených Podmínek, jakož i za zvláštních podmínek pro využití jednotlivých Služeb.


 
3.2.    Uživatelský účet je tvořen Uživatelem zvoleným uživatelským jménem, přístupovým heslem a profilovou fotografií Uživatele, pokud byla ze strany Uživatele nahrána. Uživatelské jméno je Uživatel povinen zadat ve tvaru e-mailové adresy či telefonního čísla.
 
3.3.    V rámci registrace je Uživatel povinen uvést údaje vyžadované Provozovatelem.
 
3.4.    V rámci uživatelského účtu je každému Uživateli vytvořen profil Uživatele, který obsahuje uživatelské jméno, pokud byla ze strany Uživatele nahrána, přičemž tyto údaje jsou viditelné pro všechny uživatele Služeb (dále jen „Profil Uživatele“). Profil Uživatele dále obsahuje údaje o aktivitě Uživatele na jednotlivých Službách, avšak viditelnost těchto údajů pro všechny uživatele Služeb může být ze strany Uživatele upravena, případně zcela skryta prostřednictvím funkce změn a nastavení v příslušné sekci Profilu Uživatele.
 
3.5.    V případě, že Uživatel zveřejní v rámci Profilu Uživatele či uživatelského účtu profilovou fotografii či další fotografie, okamžikem zveřejnění těchto fotografií uděluje Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k jejich užití na Službách, a to na dobu, po kterou Uživatel tyto fotografie v rámci Profilu Uživatele či uživatelského účtu užívá, a ke způsobům užití v souladu s určením Služeb a těmito Podmínkami.
 
3.6.   Uživatel bere na vědomí, že zobrazení fotografií podle čl. 3.5. těchto Podmínek je užitím díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a může podléhat souhlasu jejich autora nebo jiné oprávněné osoby. Uživatel proto prohlašuje, že je nositelem veškerých práv k fotografiím zveřejněným v Profilu Uživatele či uživatelském účtu v rozsahu odpovídajícím určení Služeb a těmto Podmínkám, a že žádná práva třetí strany nebrání zpřístupnění těchto fotografií na Službách. Uživatel dále prohlašuje, že zpřístupněním těchto fotografií na Službách nebudou dotčena žádná práva třetích osob, zejména (nikoliv však výlučně) práva nositelů autorských práv, práva na ochranu osobnosti, jiná práva třetích osob, ani nebudou porušeny platné a účinné právní předpisy. Uživatel odpovídá Provozovateli za veškerou škodu způsobenou nepravdivostí kteréhokoliv prohlášení podle tohoto článku.
 
3.7.     Fotografie zveřejněné v Profilu Uživatele či uživatelském účtu musí splňovat následující pravidla:

  • nesmějí porušovat platné a účinné právní předpisy ČR;

  • nesmějí zahrnovat erotický či sexuálně explicitní obsah;

  • nesmějí vyvolávat mylný dojem o identitě Uživatele (např. fotografie, kterými se Uživatel mylně vydává za slavnou osobnost apod.).

 
4.    Přihlášení a odhlášení Uživatele
 
4.1.    Uživatel se přihlašuje do Služby přihlášením k uživatelskému účtu, tj. zadáním uživatelského jména a přístupového hesla


4.2.    Přihlášením je Uživateli umožněno využívání jednotlivých Služeb, za podmínky, že Uživatel akceptoval smluvní podmínky příslušné Služby. Uživatelský účet je použitelný napříč Službami, tedy při přechodu mezi Službami je Uživatel automaticky přihlášen a není třeba opakovaně zadávat přihlašovací údaje. Z technických důvodů je však možné, že jednotlivé Služby požádají již přihlášeného Uživatele o zvláštní přihlášení či akceptaci zvláštních smluvních podmínek. 


5.    Následky porušení povinností Uživatele
 
5.1.    Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Provozovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Zvláštní podmínky Služeb mohou stanovit další oprávnění k výmazu uživatelských účtů.
 
5.2.     Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty Uživatelů, kterými jsou porušovány Podmínky a/nebo smluvní podmínky jednotlivých Služeb a/nebo platné právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek či práva Provozovatele a/nebo třetích osob.
 
6.    Zpracování osobních údajů
 
6.1.   Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 
6.2.   Pro registraci Uživatele na Službách a pro rozpoznání přihlášeného či identifikovaného Uživatele je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci a/nebo doplněné na jakékoliv Službě Provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že pro zajištění bezpečnosti Uživatelů a jejich dat je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele zadané či doplněné na jakékoliv Službě napříč všemi Službami Provozovatele, a to z důvodu kvalitnějšího rozpoznání již přihlášeného či identifikovaného Uživatele.
 
6.3.   Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje registraci na Službách, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
 
6.4.    V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3. Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování Služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.
 
6.5.    Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
 
6.6.    K předání dat, která mohou mít povahu osobních údajů, třetí osobě může dojít v případě, kdy se tak děje v souvislosti s provozováním Služeb a je tak stanoveno smlouvou mezi Provozovatelem a takovouto třetí osobou.
 
6.7.   Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.
 
7.    Závěrečná ustanovení
 
7.1.    Na poskytování Služeb se dále použijí jejich zvláštní smluvní podmínky.  Ustanovení smluvních podmínek jednotlivých Služeb mají před ustanoveními těchto Podmínek přednost.
 
7.2.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služeb či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní Služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a v takovém případě zrušit svůj uživatelský účet. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále svůj uživatelský účet, má se za to, že tím přijímá změnu Podmínek.
 
 


 

Obchodní podmínky:
 
Poukázky lze zakoupit také pomocí služby GoPay. Ta inzerenta přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Poukázky jsou vytvořeny ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti.
 
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2022.